Klaster 24 –
System do
bilansowania energii

 

Klaster24

Dlaczego Klaster 24?

Klastry energii zapewniają rozwój energetyki rozproszonej oraz poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej.

Klaster energii jako nowy podmiot na rynku energii sklasyfikowany został zgodnie z art. 2 pkt 15a Ustawy o OZE. Klaster energii jest porozumieniem cywilnoprawnym, dotyczącym wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, a członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego. Co istotne podstawowym obszarem działania klastra jest powiat lub 5 gmin. Porozumienia, które otrzymały certyfikat wyraźnie wskazują, że Klastry to w zdecydowanej większości inicjatywy samorządowe.

Korzyści

Samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej
Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
Rozwój przedsiębiorczości
Poprawa jakości powietrza, wód oraz dostaw energii
Wykorzystywanie lokalnych zasobów i zagospodarowanie odpadów
Powstawanie nowych miejsc pracy

Klaster 24 – System do bilansowania energii dedykowany klastrom energii

Problem bilansowania mocy i energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, zwłaszcza w klastrach energii jest kluczowy z punktu widzenia utrzymywania odpowiedniej jakości i niezawodności zasilania.
Warunki sieci mogą zmieniać się dynamicznie i znacząco w horyzoncie dziennym, godzinowym, a nawet kilkusekundowym, tak samo poziom popytu może się zmienić dość szybko i niespodziewanie, powodując niedopasowania podaży i popytu, które mogą stanowić zagrożenie dla integralności sieci na bardzo dużych obszarach. System Klaster 24 został stworzony by sprostać tym problemom i stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania energią w klastrze energetycznym.

Przeznaczenie Systemu Klaster 24:

 • bilansowanie na poziomie pojedynczych minut, na bieżąco
 • narzędzie do zarządzania bilansem w klastrach energii, lokalnych OSD
 • wykrywanie anomalii, błędów, sytuacji niepożądanych
 • pomiary do audytu energetycznego
 • raporty zużycia energii elektrycznej
 • rozliczenia podnajemców
 • analiza kosztów produkcji i eksploatacji
 • pełna kontrola ponoszonych kosztów
 • wykresy mocy / prądów / napięć
 • wykresy obrazujące bilans z wielu punktów poboru energii
 • monitoring parametrów online
 • nadzór nad limitami mocy (strażnik mocy)
 • powiadomienia sms/email
 • dopasowanie taryf energii elektrycznej

System informatyczny Klaster 24 wspomaga zarządzanie mocą i energią w mikrosieciach energetycznych dzięki podłączeniu do niego urządzeń pomiarowych i czujników oraz elementów wykonawczych. Pozwala to:

 • zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na moc przez ograniczenie jej strat w elementach sieci
 • zmniejszyć poziom dobowych szczytów poboru mocy
 • dostosować pobór mocy do możliwości jej dostawy ze źródeł znajdujących się w mikrosieci oraz do opłat za pobieraną moc i energię elektryczną ustalanych przez OSD
 • zapewnić odpowiedni stopień opomiarowania sieci oraz zarządzania mocą i energią

Klaster 24 – System do zarządzania Klastrem Energii

 • Dzięki Systemowi Klaster 24 Koordynator Klastra Energii może realizować swoje obowiązki i zadania w sposób bardzo prosty i zorganizowany.
 • Możliwe jest sporządzenie dokładnego bilansu energetycznego Klastra Energii: wielkość popytu i podaży, bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zasobników energii, dokładniejsze bilansowanie mocy, a także ciągłe monitorowanie generowanej i pobieranej mocy.
 • Handel energią realizowany jest w czasie rzeczywistym.
 • Bilans energetyczny klastra wykonywany jest na poziomie pojedynczych minut, na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych, a nie prognoz.
 • System Klaster 24 realizuje bieżący monitoring parametrów energetycznych wszystkich uczestników Klastra Energii.
 • Przejrzyste raporty na temat zużycia i produkcji energii, jej kosztów, pozwalające na pełną kontrolę gospodarki energetycznej w obrębie Klastra Energii.
 • System Klaster 24 to pomoc w rozliczeniach pomiędzy wytwórcami, a odbiorcami energii.
 • Możliwe jest prognozowanie i planowanie produkcji i zużycia energii elektrycznej w różnych horyzontach czasowych.